Občianske združenie Život s dúhou v srdci

Občianske združenie „Život s dúhou v srdci“ pôsobí pri Centre sociálnych služieb (CSS) na Bernolákovej ulici v Novom Meste nad Váhom od októbra 2013. Prvotná myšlienka založiť občianske združenie vznikla pri realizácii projektu II. ročníka benefičného koncertu „Dúha v srdci“ pre mentálne a zdravotne postihnutú mládež z Trenčianskeho kraja. Zažiť neopakovateľnú atmosféru nadšenia, radosti a prirodzenej spontánnosti bolo nádherné. Bol to hlboký zážitok nielen pre účastníkov, ale i pre umelcov a samotných organizátorov.   Pre tieto krásne pocity majú takéto podujatia  zmysel.  Aj tento zážitok u členov OZ evokoval  pocit potreby pomáhať plniť sny znevýhodneným občanom, ktorí za to, že majú problémy, vlastne ani nemôžu.Celá myšlienka pri vzniku OZ sa niesla v duchu pomoci  zdravotne postihnutýma znevýhodneným občanom a klientom CSS. Mottom OZ je myšlienka: „Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“ Je šťastím, že žijú ľudia s veľkým srdcom, ochotní podporiť dobrú vec, a prinášajú tak šťastie nielen sebe, ale i všetkým ostatným.  

Medzi hlavné ciele, v prospech ktorých občianske združenie orientuje svoje aktivity patrí najmä pomoc a podpora pri vyvíjaní činností a aktivít, ktoré vedú k skvalitňovaniu a zlepšeniu života znevýhodnených občanov.Za účelom dosiahnutia základného cieľa sa činnosť OZ zameriava najmä na integráciu a sebarealizáciu znevýhodnených občanov v spoločnosti, organizovanie kultúrnych, športových podujatí, spoločenských stretnutí pre znevýhodnených občanov a ich rodiny, voľnočasových kreatívnych aktivít, aktívnu spoluprácu s inými OZ, vytváranie optimálnych podmienok pre aktívnu spoluprácu OZ a CSS v Novom Meste nad Váhom. V rámci rôznych činností a aktivít OZ a CSS sa pre klientov realizujú napríklad tvorivé aktivity zamerané na ručné práce, kde sa využívajú všetky techniky a  práca so všetkými materiálmi, terapie, Vítanie leta, grilovačka, karneval, MDŽ, Deň matiek, Cesta rozprávkovým parkom, Turnaj v hraní spoločenských hier a iné.  Všetky aktivity rešpektujú osobné požiadavky a možnosti klientov. Pútavou udalosťou pre klientov je benefičný koncert „Dúha v srdci“. Občianske združenie sa podieľa na jeho spoluorganizovaní s Občianskym  združením Milan Štefánik.Občianske združenie sa od svojho vzniku snaží získavať finančné prostriedky, dary a dobrovoľnú prácu na realizáciu projektov, ktoré súvisia s napĺňaním cieľov združenia a pomoci CSS.   

CSS v Novom Meste nad Váhom je zariadením sociálnych služieb, rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne. Zariadenie je zriadené 1.7.2006.CSS poskytuje sociálnu službu pre 70 klientov - ambulantnú sociálna službu, pobytovú týždennú a celoročnúsociálnu službu, rehabilitačnú starostlivosť.Klienti môžu oddychovať aj v spoločných priestoroch, či v letnej záhrade. Je im poskytovaná všestranná starostlivosť vyškoleným personálom s individuálnym prístupom a  zameraním na  konkrétne záujmy a priania klienta. 

 

Kontaktné údaje:

OZ Život s dúhou v srdci                           Centrum sociálnych služieb

Bernolákova 14/604                                   Bernolákova 14/604

915 01 Nové Mesto nad Váho                   915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Tel: 032/7741710, 032/7741715

E-mail: miriam.mrazova@cssnovemesto.sk

Web: http://www.cssnovemesto.sk

                                                         Text : Monika Šupatíková