Ekonomické oprávnené náklady

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov CSS zverejňuje priemerne ekonomické oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu.

V roku 2024 sú EON:

DSS ambulantná forma 527,25 Eur

DSS pobytová forma 1338,08 Eur

ŠZ pobytová forma 1455,90 Eur