Verejné obstarávanie

Vypracovanie a zaslanie ponúk na nasledovný tovar (zmysle §9, ods.9 ) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 1.7.2013

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom

Sídlo organizácie : Bernolákova14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 42017769

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Titul, meno a priezvisko : Ing. Miriam Mrázová

Telefón : +421901 918 511

E- mail : miriam.mrazova@cssnovemesto.sk

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín :

Meno a priezvisko : Denisa Škytová, vedúci stravovacej prevádzky

Telefón : +42132 7741719

E- mail : denisa.skytova@cssnovemesto.sk

 2. Miesto dodania:

Stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, ul. Bernolákova 14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Termín : Priebežne v priebehu rokov , to znamená počas platnosti zmluvy až do vyčerpania zmluvnej ceny

3.Lehota na predkladanie ponúk:

Termín vyhlásenia aukcie

4. Kritéria na vyhodnotenie ponuky:

 Kritériom je najnižšia cena za predmet dodávky, vrátane dopravy do miesta dodania.

Uchádzač vyplní tabuľku tejto ponuky podľa jednotlivých stĺpcov. Tabuľka musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.