Špecializované zariadenie

Naše zariadenie sociálnych služieb v tejto časti zariadenia poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie.

Tiež utvára podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje pracovnú terapiu záujmovú činnosť.