Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom

Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom

Oznam od 22.05.2023

Podmienky  na zabezpečenie BEZPEČNÉHO POBYTU klientov CSS u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do CSS:

- pred odchodom  do domáceho prostredia a po príchode z domáceho prostredia bude každý klient otestovaný v zariadení Ag testom .

Umožňujeme návštevy u klientov CSS (za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch a nepriaznivého počasia umožníme návštevy v priestoroch jedálne).

Návštevy nemusia podstúpiť AG - testovanie v CSS pred návštevou. Návštevy sú umožnené všetkým osobám.

Umožňujeme klientom absolvovať opustenie priestorov CSS v čase od 09,00  do 16,00 .  Cez víkend a sviatok od 10:00 do 15:30 hod alebo so  súhlasom riaditeľky CSS. (odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu).

Pri vstupe do CSS sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu.

Odporúčané návštevné hodiny:

Pondelok až Piatok:  

09:00 – 16:00

Sviatok a víkend:

12:30-15:00

preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch a  v priestoroch jedálne.

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom ( ďalej CSS) je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb, rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne. Zariadenie je zriadené 1.7.2006.

 

CSS poskytuje tri druhy sociálnej služby pre 70 prijímateľov sociálnej služby:

 • v špecializovanom zariadení  pre plnoletú fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie ,ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.
 • domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom , alebo ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V časti sociálneho  zariadenia - špecializované zariadenie sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná pre 24 prijímateľov sociálnej služby.

V časti sociálneho zariadenia – domov sociálnych služieb sa poskytuje ambulantná sociálna služba pre 20 prijímateľov sociálnej služby a pobytová sociálna služba ako  celoročná pre 26 prijímateľov sociálnej služby.

Sme tu pre všetkých, ktorí sa nevládzu postarať o seba, alebo svojho blízkeho. Zdraví aj chorí tu nájdu starostlivosť, ale hlavne porozumenie a úctu patriacu ich životu.

Aktuality

 • 4. ročník benefičného koncertu Dúha v srdci

  Dňa 27.9.2015 CSS v Novom Meste nad Váhom pozýva širokú verejnosť , no najmä mládež so zdravotným postihnutím na benefičný koncert" Dúha v srdci". Bližšie informácie viď.pl...
 • 3.ročník benefičného koncertu " DÚHA V SRDCI"

  Dňa 28.9.2014 CSS v Novom Meste nad Váhom pozýva širokú verejnosť , no najmä mládež so zdravotným postihnutím na benefičný koncert" Dúha v srdci". Bližšie informácie viď....
 • Občianske združenie "Život s dúhou v srdci"

  Dňom 1.1.2014 vzniklo v našom zariadení občianske združenie,ktorého cieľom je pomoc a podpora pri vyvíjaní činnosti a aktivít a zlepšenie života znevýhodnených občanov.
 • Dúha v srdci

  30. september 2012 sa niesol v duchu dobrej nálady, ktorá vyčarila úsmev na tvári všetkých prítomných na benefičnom podujatí Dúha v srdci
 • Nové webové sídlo

  Spustili sme do testovacej prevádzky nové webové sídlo