CSS Nové Mesto nad Váhom

Oznam od 08.03.2023

Podmienky  na zabezpečenie BEZPEČNÉHO POBYTU klientov CSS u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do CSS:

-       pred odchodom  do domáceho prostredia a po príchode z domáceho prostredia bude každý klient otestovaný v zariadení Ag testom .

Umožňujeme návštevy u klientov CSS za požadovaných
 hygienicko – epidemiologických požiadaviek
/za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch a nepriaznivého počasia umožníme návštevy v priestoroch jedálne/.

Návštevy nemusia  podstúpiť AG - testovanie v CSS pred návštevou. Návštevy sú umožnené všetkým osobám .

Umožňujeme klientom absolvovať   opustenie priestorov CSS v čase od 09,00  do 16,00/ odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok len so  súhlasom riaditeľky CSS.

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade

s  hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe do CSS sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu .

Odporúčané návštevné hodiny:

Pondelok až Piatok:

   

  09:00 – 16:00

preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch a  v priestoroch jedálne.


Sviatok a víkend :   nepovolené návštevy

Oznam

Na základe rozhodnutia RÚVZ Trenčín sa povoľujú opäť návštevy klientov v CSS .

Podmienky návštev sú v ozname

od. 6. 2. 2023.

Oznam od 06.02.2023

Podmienky  na zabezpečenie BEZPEČNÉHO POBYTU klientov CSS u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do CSS:

-       do domáceho prostredia môžu klienti odísť najmenej na dobu 24 hod.a viac , nie menej

-       klient, ktorý odišiel do domácej starostlivosti nebude do zariadenia prijatý späť skôr ako za 24 hod.

-       pred odchodom  do domáceho prostredia a po príchode z domáceho prostredia bude každý klient otestovaný v zariadení Ag testom .

Umožňujeme návštevy u klientov CSS za
prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek
/za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch a nepriaznivého počasia umožníme návštevy v priestoroch jedálne/.

Návštevy musia  podstúpiť AG - testovanie v CSS pred návštevou. Návštevy sú umožnené všetkým osobám .

Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ v sprievode zamestnanca CSS alebo príbuzných./

Umožňujeme klientom absolvovať krátkodobo / 2 hodiny/ opustenie priestorov CSS v čase od 09,00  do 14,00/ odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok nie je povolené.

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade s platnými hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS.

Odporúčané návštevné hodiny:

Pondelok:   13:00 – 15:00

Streda :       13:00 – 15:00

Piatok:         13:00 – 15:00

Sviatok a víkend :     nepovolené návštevy

 Od 18.01.2023

Na základe potvrdenia nárastu pozitívnych prípadov na COVID-19  v CSS a  na základe rozhodnutia RÚVZ Trenčín do odvolania ruší všetky návštevy klientov v CSS. O zdravotnom stave klientov  kontaktujte ambulantnú sestru 032/7741714 alebo Mgr. Sekerovú 0901918512.

Oznam

Zdôvodu pretrvávajúcich respiračných ochorení  a na doporučenie obvodného lekára povoľujeme návštevy len u zdravých klientov a to len v jedálni zariadenia. O zdravotnom stave klientov  kontaktujte ambulantnú sestru 032/7741714 alebo Mgr. Sekerovú 0901918512.

Vianoce 2022

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov.

Podmienky  na zabezpečenie BEZPEČNÉHO POBYTU klientov CSS počas vianočných a novoročných sviatkov MIMO CSS u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do CSS:

-       klienti, ktorí pôjdu do domáceho prostredia musia byť odhlásení do 22.12.2022 do 13,00 hod, kontaktná osoba Anna Beňová, sociálna pracovníčka, tel.: 032/7741716,  e-mail: anna.benova@cssnovemesto.sk

-       do domáceho prostredia môžu klienti odísť najmenej na dobu 24 hod.a viac , nie menej

-       klient, ktorý odišiel do domácej starostlivosti nebude do zariadenia prijatý späť skôr ako za 24 hod.

-       pred odchodom  do domáceho prostredia a po príchode z domáceho prostredia bude každý klient otestovaný v zariadení Ag testom .

Umožňujeme návštevy u klientov CSS za
prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek
/za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch a nepriaznivého počasia umožníme návštevy v priestoroch jedálne/.

Návštevy musia  podstúpiť AG - testovanie v CSS pred návštevou. Návštevy sú umožnené všetkým osobám .

Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ v sprievode zamestnanca CSS alebo príbuzných./

Umožňujeme klientom absolvovať krátkodobo / 2 hodiny/ opustenie priestorov CSS v čase od 09,00  do 14,00/ odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok nie je povolené.

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade s platnými hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS.

Odporúčané návštevné hodiny:

Pondelok:   13:00 – 15:00

Streda :       13:00 – 15:00

Piatok:         13:00 – 15:00

Sviatok a víkend :     nepovolené navštevy


Od 04.04.2022

Umožňujeme návštevy u klientov CSS za
prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek
/za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch a nepriaznivého počasia umožníme návštevy v priestoroch jedálne/.

Návštevy musia predložiť očkovací preukaz, potvrdenie o prekonaní alebo podstúpia

AG - testovanie v CSS pred návštevou. Návštevy sú umožnené osobám od 15 rokov.

Opustenie do domáceho prostredia môžu klienti najmenej na dobu 5 kalendárnych dní, nie menej.

Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ v sprievode zamestnanca CSS alebo príbuzných./

Umožňujeme klientom absolvovať krátkodobé opustenie priestorov CSS v čase od 10,00 do 11,00 alebo od 13,00 do 14,00/ odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok nie je povolené.

Umožňujeme klientom opustenie priestorov CSS do domáceho prostredia  najmenej na dobu 4 kalendárnych dní, nie menej.

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade s platnými hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS.

Návštevné hodiny:

Pondelok:   13:00 – 15:00

Streda :       13:00 – 15:00

Piatok:         13:00 – 15:00

Sviatok a víkend :     nepovolené navštevy

Vianoce

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

CSS Vám oznamuje, že v súlade s aktuálnymi Zásadami protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta / klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu a v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 povoľuje opustenie priestorov CSS  do domácej starostlivosti počas sviatkov v období od 23.12.2021 do 09.01.2021 za podmienok dodržania nasledovných opatrení:

Podmienky  na zabezpečenie BEZPEČNÉHO POBYTU klientov CSS počas vianočných a novoročných sviatkov MIMO CSS u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do CSS  MP č. 07/2020, 4. vydanie Plán uvoľňovania opatrení v CSS v súvislosti s ochorením COVID-19:

-       klienti, ktoré pôjdu do domáceho prostredia musia byť odhlásení do 22.12.2021 do 13,00 hod, kontaktná osoba Anna Beňová, sociálna pracovníčka, tel.: 032/7741716,  e-mail: anna.benova@cssnovemesto.sk

-       do domáceho prostredia môžu klienti najmenej na dobu 7 kalendárnych dní, nie menej

-       klient, ktorý odišiel do domácej starostlivosti nebude do zariadenia prijatý späť skôr ako za 7 dní

-       pred odchodom do domáceho prostredia bude každý klient otestovaný v zariadení Ag testom

-       osoba, ktorá si prevezme klienta do domácej starostlivosti  sa musí preukázať:

 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín
 • negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, nie starším ako 180 dní
 • potvrdením o absolvovaní 2. dávky vakcinácie a uplynutí ďalších 14 dní
 • potvrdením o absolvovaní 1 dávky jednodávkovej vakcína a uplynutí ďalších 21 dní

-          osoba, ktorá si prevezme klienta do domácej starostlivosti vyplní a vypíše:

 • Čestné prehlásenie pre preberajúcu osobu preberajúcu PSS do domácej starostlivosti
 • Čestné vyhlásenie osoby, ktorá preberá PSS do domácej starostlivosti
 • Poučenie GDPR COVID-19
 • Informácie pre prijímateľov a príbuzných o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať pri dočasnom opustení CSS

-          osoba, ktorá si preberá klienta do domácej starostlivosti musí strpieť meranie teploty, kontrolu zdravotného stavu, kontrolu testu, vypísanie čestných prehlásení a ďalšiu administratívu

-          osoby, v spoločnej domácnosti, kde odchádza klient, nesmú byť v karanténe, ani nemôžu vykazovať klinické príznaky ochorenia COVID-19

-          po návrate do CSS bude klientovi vykonaný kontrolný antigénový test na COVID-19, skontrolovaný jeho zdravotný stav a preventívne bude umiestnený v izolačnej miestnosti po dobu 5 kalendárnych dní, po skončení izolácie bude klientovi opäť vykonaný Ag test

-          v prípade, že bude zistené porušenie protiepidemiologických opatrení zo strany príbuzného alebo klienta, alebo klient nedodrží z akéhokoľvek dôvodu povinnú izoláciu po návrate z domácej starostlivosti, bude CSS  mať právo neumožniť opustenie CSS do domácej starostlivosti , nakoľko takéto konanie je rizikové pre klientov v CSS

-          osoba, ktorá privedie klienta späť do CSS je povinná vypísať a podpísať:

 • Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti PSS a príbuzného alebo inej osoby, ktorá PSS do CSS priviedla
 • Čestné vyhlásenie osoby a PSS, ktorá priviedla PSS z domácej starostlivosti

-          v domácom prostredí sa odporúča vyhýbať sa priestorom s vyššou koncentráciou ľudí a sledovať svoj zdravotný stav v súvislosti s ochorením COVID-19

-          klientovi nebude umožnené opustenie priestorov CSS v prípade, že:

 • bude mať pozitívny výsledok testu,
 • v zariadení sa vyskytne pozitívny prípad
 • zariadenie bude v nariadenej karanténe

-          v prípade, alebo bude niekto z rodinných príslušníkov počas jeho pobytu v domácom prostredí bude pozitívny alebo sám klient bude mať pozitívny test pri návrate, zostáva v karanténe u svojej rodiny

Pri zhoršení epidemiologických podmienok si poskytovateľ sociálnej služby -  CSS vyhradzuje právo neumožniť opustenie klientov do domácej starostlivosti, v zmysle aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.

Ing. Miriam Mrázová, riaditeľka CSS

Komunikácia s klientom :

Počas uzatvorenia nášho zariadenia sa s našimi klientmi môžete spojiť  aj prostresníctvom tabletov - videohovorom. Cez aplikáciu WhatsApp a Messenger na čísle

0911 678 177 alebo

0911 677 458

v čase od 13:00 do 15:30 hod. sa môžete spojiť s vašimi príbuznými a tak im spríjemniť nasledujúce dni.


Oznam

 Od 8.11.2021

Na základe potvrdenia nárastu pozitívnych prípadov na COVID-19 a z dôvodu okresu v čiernej farbe  CSS do odvolania ruší všetky návštevy klientov v CSS.

Od 27.10.2021

Umožňujeme návštevy u klientov CSS vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia /za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch/.

Návštevy musia predložiť 7-dňový negatívny test Ag test alebo očkovací preukaz.

Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ v sprievode zamestnanca CSS alebo príbuzných./

Umožňujeme klientom absolvovať krátkodobé opustenie priestorov CSS v čase od 10,00 do 15,00 maximálne 1 hodinu / odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok nie je povolené.

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade s platnými hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS./meranie teploty,dezinfekcia..../

Návštevné hodiny:

Pondelok:   13:00 – 15:00

Streda :       13:00 – 15:00

Piatok:         13:00 – 15:00

Sviatok a víkend :     nepovolené navštevy

Sú zakázané:

Návštevy osôb žijúcich dlhodobo v zahraničí

Návštevy osôb, ktoré boli na krátkodobom pobyte v zahraničí/ návšteva bude možná najskôr po 14 dňoch od vrátenia z pobytu

Od 21.6.2021

Umožňujeme návštevy u klientov CSS vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia /za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch/.

Návštevy musia predložiť 7-dňový negatívny test Ag test alebo očkovací preukaz.

Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ v sprievode zamestnanca CSS alebo príbuzných./

Umožňujeme klientom absolvovať krátkodobé opustenie priestorov CSS v čase od 10,00 do 15,00 maximálne 1 hodinu / odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok nie je povolené.

Umožňujeme klientom opustiť zariadenie do domáceho prostredia minimálne dva dni./bez povinnosti izolácie po návrate ale s povinnosťou AG testu po návrate vykonaného v CSS./

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade s platnými hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS./meranie teploty,dezinfekcia..../

Návštevné hodiny:

Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok: 13:00 – 15:00

Streda : 13:00 – 16:00

Sviatok a víkend :     nepovolené navštevy

Sú zakázané:

Návštevy osôb žijúcich dlhodobo v zahraničí

Návštevy osôb, ktoré boli na krátkodobom pobyte v zahraničí/ návšteva bude možná najskôr po 14 dňoch od vrátenia z pobytu/

               Oznam od 1.3.2021

Počas uzatvorenia nášho zariadenia sa s našimi klientmi môžete spojiť  aj prostresníctvom tabletov - videohovorom. Cez aplikáciu WhatsApp a Messenger na čísle

0911 678 177 alebo

0911 677 458

v čase od 13:00 do 15:30 hod. sa môžete spojiť s vašimi príbuznými a tak im spríjemniť nasledujúce dni.

OZNAM od 1.10.2020

Na základe potvrdenia nárastu pozitívnych testov na COVID-19 CSS do odvolania ruší všetky návštevy klientov v CSS.

Fázy uvoľnenia:

Od 21.9. 2020

 • umožňujeme návštevy u klientov CSS vo vonkajších priestoroch zariadenia/mimo izieb/ len za priaznivého počasia s rúškom.
 • Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ len v sprievode zamestnanca CSS/
 • Umožňujeme klientom krátkodobé / max. 1 hod./ opustenie priestorov zariadenia v dopoludňajších hodinách mimo zariadenia /len  v sprievode zamestnanca CSS/
 • Sú povolené externé služby v CSS – holič, kaderník a pedikér
 • Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba  nahlásiť  informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu  a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS./meranie teploty,dezinfekcia..../

Návštevné hodiny:

Pondelok:   13:00 – 15:00

Streda :       13:00 – 15:00

Piatok:         13:00 – 15:00

Sú zakázané:

 • Návštevy osôb žijúcich dlhodobo v zahraničí
 • Návštevy osôb, ktoré boli na krátkodobom pobyte v zahraničí/ návšteva bude možná najskôr po 14 dňoch od vrátenia z pobytu/
 • Návštevy deťomdo 15 rokov

Ďalej o nás:

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom ( ďalej CSS) je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb, rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne. Zariadenie je zriadené 1.7.2006.

CSS poskytuje tri druhy sociálnej služby pre 70 prijímateľov sociálnej služby:

 • v špecializovanom zariadení  pre plnoletú fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie ,ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.
 • domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom , alebo ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V časti sociálneho  zariadenia - špecializované zariadenie sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná pre 24 prijímateľov sociálnej služby.

V časti sociálneho zariadenia – domov sociálnych služieb sa poskytuje ambulantná sociálna služba pre 20 prijímateľov sociálnej služby a pobytová sociálna služba ako  celoročná pre 26 prijímateľov sociálnej služby.


Sme tu pre všetkých, ktorí sa nevládzu postarať o seba, alebo svojho blízkeho. Zdraví aj chorí tu nájdu starostlivosť, ale hlavne porozumenie a úctu patriacu ich životu.

Aktuality

4. ročník benefičného koncertu Dúha v srdci

Dňa 27.9.2015 CSS v Novom Meste nad Váhom pozýva širokú verejnosť , no najmä mládež so zdravotným postihnutím na benefičný koncert" Dúha v srdci". Bližšie informácie viď.pl...

3.ročník benefičného koncertu " DÚHA V SRDCI"

Dňa 28.9.2014 CSS v Novom Meste nad Váhom pozýva širokú verejnosť , no najmä mládež so zdravotným postihnutím na benefičný koncert" Dúha v srdci". Bližšie informácie viď....

Občianske združenie "Život s dúhou v srdci"

Dňom 1.1.2014 vzniklo v našom zariadení občianske združenie,ktorého cieľom je pomoc a podpora pri vyvíjaní činnosti a aktivít a zlepšenie života znevýhodnených občanov.

Dúha v srdci

30. september 2012 sa niesol v duchu dobrej nálady, ktorá vyčarila úsmev na tvári všetkých prítomných na benefičnom podujatí Dúha v srdci

Nové webové sídlo

Spustili sme do testovacej prevádzky nové webové sídlo

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Apríl 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.